Bảng xếp hạng HỘI THAO THIẾU NHI 2014

Thứ tư - 10/09/2014 06:43

Bảng xếp hạng HỘI THAO THIẾU NHI 2014

Liên tục cập nhật Bảng xếp hạng HỘI THAO THIẾU NHI 2014


KẾT QUẢ HỘI THAO 2014

STT Môn Đội
Giải Nhất
Đội
Giải Nhì
Các đội
Giải ba đồng hạng
1 Bóng đá nam 16  13   5  10
2 Chơi keo nữ  16  13
3 Cờ vua nam  12 13 
4 Cờ vua nữ  13  9 8 7
5 Cờ ca-rô nam 12   4
6 Cờ ca-rô nữ 5 11 1 10
7 Ô ăn quan nam  9 13   14
8 Ô ăn quan nữ 7 5 3 9
9 Kéo co 14 15 
10 Chạy tiếp sức nam  10  6 16 
11 Chạy tiếp sức nữ 11  15 
12 Nhảy bao bố nam 16   7  9
13 Nhảy bao bố nữ  7 16   5
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 23 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 10 10 20 11 25 20 11 10 117 4
2 5 15 5 5 8 5 0 11 54 16
3 5 5 10 15 10 15 0 20 80 8
4 10 5 29 0 15 0 2 5 66 15
5 15 5 3 15 0 29 29 25 121 1
6 5 5 10 10 10 16 7 15 78 12
7 5 20 11 20 16 5 15 29 121 1
8 5 5 16 20 29 11 15 13 114 5
9 10 5 5 25 15 15 25 20 120 3
10 15 10 15 15 5 20 2 15 97 7
11 10 0 5 5 15 25 10 10 80 8
12 5 0 25 0 20 2 16 5 73 14
13 15 20 20 30 0 3 17 5 110 6
14 5 10 15 5 10 10 20 5 80 8
15 5 5 15 5 13 5 15 15 78 12
16 15 15 5 15 5 10 10 5 80 8
 

BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 23 tháng 09 năm 2014

Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam OAQ Nam
1     5   15  
2   5        
3   0        
4     14   10  
5 5         19
6            
7   5     5 5
8         19 5
9       5 5 15
10 5          
11         5  
12     10   10 5
13 5 5 5 9   10
14           10
15         5 5
16 5 10        
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 22 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 10 10 15 11 10 20 11 10 97 2
2 5 10 5 5 8 5 0 11 49 14
3 5 5 10 15 10 15 0 20 80 7
4 10 5 15 0 5 0 2 5 42 16
5 10 5 3 15 0 29 10 25 97 2
6 5 5 10 10 10 16 7 15 78 8
7 5 15 11 20 11 5 10 29 106 1
8 5 5 16 20 10 11 10 13 90 6
9 10 5 5 20 10 15 10 20 95 4
10 10 10 15 15 5 20 2 15 92 5
11 10 0 5 5 10 25 10 10 75 10
12 5 0 15 0 10 2 11 5 48 15
13 10 15 15 21 0 3 7 5 76 9
14 5 10 15 5 10 10 10 5 70 11
15 5 5 15 5 8 5 10 15 68 12
16 10 5 5 15 5 10 10 5 65 13
 
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 22 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam CV Nam CV Nữ CCR Nữ OAQ Nữ
1   5   10  
2          
3       5 10
4   5      
5       19 15
6       5 5
7   1 5   19
8   6 5   5
9 5   5 5 10
10 5 5   10 5
11 5     15  
12   5      
13 5 5 5    
14   5      
15   5     5
16          
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 21 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 10 10 10 11 10 10 11 10 82 1
2 5 10 5 5 8 5 0 11 49 14
3 5 5 10 15 10 10 0 10 65 7
4 10 5 10 0 5 0 2 5 37 16
5 10 5 3 15 0 10 10 10 63 10
6 5 5 10 10 10 11 7 10 68 5
7 5 15 10 15 11 5 10 10 81 2
8 5 5 10 15 10 11 10 8 74 3
9 5 5 5 15 10 10 10 10 70 4
10 5 10 10 15 5 10 2 10 67 6
11 5 0 5 5 10 10 10 10 55 13
12 5 0 10 0 10 2 11 5 43 43
13 5 15 10 16 0 3 7 5 61 11
14 5 10 10 5 10 10 10 5 65 7
15 5 5 10 5 8 5 10 10 58 12
16 10 5 5 15 5 10 10 5 65 7
 
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 21 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ
1   5
2   5
3    
4    
5    
6    
7 5 10
8   5
9 5  
10 5 10
11   0
12    
13   15
14   10
15 5 5
16    
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 21 tháng 09 năm 2014

Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 10 5 10 11 10 10 11 10 77 1
2 5 5 5 5 8 5 0 11 44 14
3 5 5 10 15 10 10 0 10 65 5
4 10 5 10 0 5 0 2 5 37 16
5 10 5 3 15 0 10 10 10 63 8
6 5 5 10 10 10 11 7 10 68 3
7   5 10 15 11 5 10 10 66 4
8 5   10 15 10 11 10 8 69 2
9   5 5 15 10 10 10 10 65 5
10     10 15 5 10 2 10 52 11
11 5   5 5 10 10 10 10 55 9
12 5 0 10 0 10 2 11 5 43 15
13 5   10 16 0 3 7 5 46 13
14 5   10 5 10 10 10 5 55 9
15     10 5 8 5 10 10 48 12
16 10 5 5 15 5 10 10 5 65 5
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 19 tháng 09 năm 2014

Đội BĐ Nam
1 5
2  
3  
4 5
5 5
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16 5
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 17 tháng 09 năm 2014
 
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 5 5 10 11 10 10 11 10 72 1
2 5 5 5 5 8 5 0 11 44 14
3 5 5 10 15 10 10 0 10 65 4
4 5 5 10 0 5 0 2 5 32 16
5 5 5 3 15 0 10 10 10 58 7
6 5 5 10 10 10 11 7 10 58 7
7   5 10 15 11 5 10 10 66 3
8 5   10 15 10 11 10 8 69 2
9   5 5 15 10 10 10 10 65 4
10     10 15 5 10 2 10 52 11
11 5   5 5 10 10 10 10 55 9
12 5 0 10 0 10 2 11 5 43 15
13 5   10 16 0 3 7 5 46 13
14 5   10 5 10 10 10 5 55 9
15     10 5 8 5 10 10 48 12
16 5 5 5 15 5 10 10 5 60 6
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 17 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam CV Nữ
1    
2    
3   5
4    
5   5
6    
7   5
8 5 5
9   5
10   5
11 5  
12    
13 5 5
14 5  
15    
16   5
 
BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 16 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 5 5 10 11 10 10 11 10 72 1
2 5 5 5 5 8 5 0 11 44 13
3 5 5 10 10 10 10 0 10 60 3
4 5 5 10 0 5 0 2 5 32 16
5 5 5 3 10 0 10 10 10 53 8
6 5 5 10 10 10 11 7 10 58 6
7   5 10 10 11 5 10 10 61 2
8     10 10 10 11 10 8 59 5
9   5 5 10 10 10 10 10 60 3
10     10 10 5 10 2 10 47 12
11     5 5 10 10 10 10 50 9
12 5 0 10 0 10 2 11 5 43 14
13     10 11 0 3 7 5 36 15
14     10 5 10 10 10 5 50 9
15     10 5 8 5 10 10 48 11
16 5 5 5 10 5 10 10 5 55 7
 

BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 16 tháng 09 năm 2014
Đội CV Nam CCR Nam OAQ Nam
1 5 5 6
2 0 6  
3 5 5  
4 5 5  
5     5
6 5 5 5
7 5 6 5
8 5 5 5
9   5 5
10 5    
11   5 5
12 5 5 6
13 5   5
14 5 5 5
15 5 5 5
16     5
 BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 15 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 5 5 5 11 5 10 5 10 56 1
2 5 5 5 5 2 5 0 11 38 11
3 5 5 5 10 5 10 0 10 50 3
4 5 5 5 0 0 0 2 5 22 16
5 5 5 3 10 0 10 5 10 48 6
6 5 5 5 10 5 11 2 10 53 2
7   5 5 10 5 5 5 10 45 7
8     5 10 5 11 5 8 44 8
9   5 5 10 5 10 5 10 50 3
10     5 10 5 10 2 10 42 9
11     5 5 5 10 5 10 40 10
12 5 0 5 0 5 2 5 5 27 14
13     5 11 0 3 2 5 26 15
14     5 5 5 10 5 5 35 12
15     5 5 3 5 5 10 33 13
16 5 5 5 10 5 10 5 5 50 3
 


BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 23h00 ngày 15 tháng 09 năm 2014
Đội CV Nữ CCR Nữ OAQ Nữ
1 6 5 5
2 0   6
3 5 5 5
4      
5 5 5 5
6 5 6 5
7 5   5
8 5 6 6
9 5 5 5
10 5 5 5
11   5 5
12   0 0
13 6    
14   5  
15 0 0 5
16 5 5  
 
 BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 15h00 ngày 14 tháng 09 năm 2014
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1
2 5 5 5 5 2 5 0 5 32 8
3 5 5 5 5 5 5 0 5 35 4
4 5 5 5 0 0 0 2 5 22 15
5 5 5 3 5 0 5 5 5 33 7
6 5 5 5 5 5 5 2 5 37 3
7   5 5 5 5 5 5 5 35 4
8     5 5 5 5 5 2 27 12
9   5 5 5 5 5 5 5 35 4
10     5 5 5 5 2 5 27 12
11     5 5 5 5 5 5 30 9
12 5 0 5 0 5 2 5 5 27 12
13     5 5 0 3 2 5 20 16
14     5 5 5 5 5 5 30 9
15     5 5 3 5 5 5 28 11
16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1
 


BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 15h00 ngày 14 tháng 09 năm 2014
Đội Keo Nữ CV Nam CCR Nam OAQ Nam
1 5      
2 5  2 2 0
3       0
4       2
5 5 0 0  
6 5     2
7 5     2
8   2 2  
9 5 2    
10     2 2
11   2    
12       2
13     0 2
14   2 2  
15   2 0  
16   2 2  
 BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 12 tháng 09 năm 2014

Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Tổng điểm Xếp hạng
1 5   5 5 5 5 5 5 35 2
2 5   3 5 0 5 0 5 23 12
3 5 5 5 5 5 5 0 5 35 2
4 5 5 5 0 0 0 0 5 20 15
5 5   3 5 0 5 5 5 28 5
6 5   5 5 5 5 0 5 30 4
7     5 5 5 5 3 5 28 5
8     3 5 3 5 5 2 23 12
9     3 5 5 5 5 5 28 5
10     5 5 3 5 0 5 23 12
11     3 5 5 5 5 5 28 5
12 5 0 5 0 5 2 3 5 25 11
13     5 5 0 3 0 5 18 16
14     3 5 3 5 5 5 26 9
15     3 5 3 5 5 5 26 9
16 5 5 3 5 3 5 5 5 36 1

BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 12 tháng 09 năm 2014

Đội BĐ Nam CV Nữ CCR Nữ OAQ Nữ
1 5 5   2
2 5 5 2  
3   5   2
4   0 0 2
5 5 5    
6 5 5    
7   5 2  
8   5 2 2
9   5 2  
10   5   2
11   5    
12   0 2  
13   5 0 2
14   5   2
15   5 2  
16   5   2
 

BẢNG XẾP HẠNG HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 11 tháng 09 năm 2014

 
Hạng Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Kéo co CTS Nam CTS Nữ NBB Nam NBB Nữ Tổng điểm
1 16 5 5 3   3 5 5 3           29
2 3 5 5 5   5 5 0 3           28
3 1     5   5 5 5 3           23
11     3   5 5 5 5           23
12 5 0 5   5 0 3 5           23
6 7     5   5 3 3 5           21
9     3   5 3 5 5           21
8 6     5   5 5 0 5           20
9 14     3   3 5 5 3           19
15     3   3 3 5 5           19
11 4 5 5 5   0 0 0 3           18
5     3   0 5 5 5           18
13 10     5   3 5 0 3           16
14 8     3   3 3 5 0           14
16 2     3   0 3 0 5           11
13     5   0 3 0 3           11
 
 

 
BẢNG CHẤM ĐIỂM NGÀY HỘI THAO THIẾU NHI 2014
Cập nhật lúc 22h00 ngày 11 tháng 09 năm 2014


 
Đội BĐ Nam Keo Nữ CV Nam CV Nữ CCR Nam CCR Nữ OAQ Nam OAQ Nữ Kéo co CTS Nam CTS Nữ NBB Nam NBB Nữ Điểm đã có Tổng điểm Xếp hạng
1     5   5 5 5 3             23 3
2     3   0 3 0 5             11 16
3 5 5 5   5 5 0 3             28 2
4 5 5 5   0 0 0 3             18 11
5     3   0 5 5 5             18 11
6     5   5 5 0 5             20 8
7     5   5 3 3 5             21 6
8     3   3 3 5 0             14 14
9     3   5 3 5 5             21 6
10     5   3 5 0 3             16 13
11     3   5 5 5 5             23 3
12 5 0 5   5 0 3 5             23 3
13     5   0 3 0 3             11 16
14     3   3 5 5 3             19 9
15     3   3 3 5 5             19 9
16 5 5 3   3 5 5 3             29 1

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM HẰNG NGÀY
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THAO 2014
 

Ghi chú: Không tham gia hoặc bỏ cuộc được 0 điểm. Đối phương được tính trận đó thắng.
1. Bóng đá nam, chơi keo nữ và kéo co
Trận Thắng Thua
1 – 8 5 5
9 – 12 5 5
13 – 14 5 5
15 15 10
 
 
2. Các môn: cờ vua, cờ ca-rô và ô ăn quan
Trận Thắng Thua
1 – 8 5 3
9 – 12 2 2
13 – 18 5 3
19 – 21 2 2
22 1 1
23 – 25 5 5
27 – 28 5 5
29 9 5
 
 
3. Các môn: chạy tiếp sức và nhảy bao bố
 
Vòng Về thứ nhất Về thứ nhì Về thứ ba Về thứ tư
Loại 15 13 11 9
Chung kết 15 13 11 9
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây