Cách Đọc Kinh Cho Đám Giỗ

Thứ ba - 24/11/2015 10:43

Cách Đọc Kinh Cho Đám Giỗ

 

Chú Thích: Khi bạn đọc đến  " tên thánh"  là tên thánh của linh hồn bạn đang cầu nguyện. Nếu đám giỗ cho hai ông bà thì dùng chữ “và” ở giữa, ví dụ: Anrê và Anna.
 

Bắt Đầu, mọi người tập hợp, thinh lặng và làm Dấu Thánh Giá.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen!

Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

Kinh Cậy
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Chúa Giêsu Cực Khoan, Cực Nhân
Lạy Chúa Giêsu cực khoan, cực nhân, chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Cha, song vì Chúa đã phán rằng: Bay lấy danh Ta mà cầu xin sự gì cùng Đức Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho sự ấy. Nên chúng con mới dám nương nhờ công nghiệp cực trọng Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, mà dâng lời cùng Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha nhận lời mà tha bớt phần phạt cho linh hồn   tên thánh   mau ra khỏi nơi khốn khó, mà về nhà Thiên Đàng hưởng phúc trọng vô cùng. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu

Thứ Nhất thì ngắm:
Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con bởi đi đàng trái; cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Hai thì ngắm:
Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng con mà chúng con lạy lấy đinh đóng chân cho; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Ba thì ngắm:
Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay liền xé ra, càng thêm đau đớn hơn nữa. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Bốn thì ngắm:
Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra cho nên đau đớn lắm, thì mới đóng đinh vào. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình, thì thương xót con lắm. Xin cho chúng con làm việc phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu là bên kẻ đáng lên Thiên đàng. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Năm thì ngắm:
Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy ra; song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau đớn gì vì đã sinh thì, nhưng Đức Mẹ đau đớn lắm như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, đội ơn Đức Chúa Giêsu đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng con; cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng thương Đức Mẹ phải đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Sáu thì nguyện:
Ba kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện 1 kinh Lạy Cha kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu; cùng nguyện 1 kinh Lạy Cha kính lạy Thánh giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy Thánh giá, đanh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho linh hồn   tên thánh  được vào. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Lời Nguyện
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con. Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu làm chứng có lòng kính mến Cha Cả trên hết mọi sự; song chúng con là kẻ yếu sức cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng con được lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Kinh Cầu Chịu Nạn
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Thương xót linh hồn   tên thánh  . (câu nào cũng đáp như vậy)
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu thương hết người thế.
Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.
Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.
Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.
Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giêsu truyền phép Thánh thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ.
Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: “đáng phải giết”.
Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn.
Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét.
Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođe.
Chúa Giêsu Erođe chê rằng dại dột.
Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.
Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá.
Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.
Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.
Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.
Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.
Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu phán rằng: “khát nước”.
Chúa Giêsu phán rằng: “đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.
Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.
Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm.
Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên.
Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu Thánh mình.
Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội thánh.
Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.
Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu nghe linh hồn   tên thánh  .
Kẻo gặp tai sự dữ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo phạm tội nghe ma qủi cám dỗ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe linh hồn   tên thánh  . (các câu kế tiếp đều đáp như vậy)
Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Chúa Giêsu các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi chước ma qủi.
Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn   tên thánh  .

Lời Nguyện, Kinh Cầu Chịu Nạn
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng; chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.

Chúng con lạy dấu thánh chân tả,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh chân hữu,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh tay tả,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh tay hữu,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .

Kinh Bởi Lời
Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho hinh hồn   tên thánh   đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van; hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa tôi chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa tôi hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho linh hồn   tên thánh   được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn   tên thánh   cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Xin
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các Linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con kêu van cho linh hồn Ông Bà, Cha Mẹ, Anh em; xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các Linh hồn ấy vào; xin cho các Linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Lạy Các Thánh tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Kết Thúc, làm Dấu Thánh Giá và hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến.


nguồn tin: conggiao.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây